nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Azonos biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése
Hatáskörrel rendelkező szerv Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nemzeti Népegészségügyi Központ
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály, Biocid Kompetens Hatósági Osztály
Illetékességi területe Országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok A Bizottság 414/2013/EU Végrehajtási Rendeletének 2. cikkében felsorolt adatok.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklet alapján:
VI.9. Azonos biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése: 75 000 Ft
Alapvető eljárási szabályok A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelet, a Bizottság 414/2013/EU Végrehajtási Rendelete, valamint az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelet 71 cikk (1) bekezdésében meghatározott, a „biocid termékek nyilvántartása” elnevezésű információs rendszeren (R4BP) keresztül a 71. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint.
Ügyfélfogadás ideje Munkaidőben telefonon, előzetes egyeztetés alapján. Személyes ügyfélfogadás nincs.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) A Bizottság 414/2013/EU Végrehajtási Rendeletének 3. és 5. cikkében foglaltak szerint legalább 90 nap.
Az ügyek intézését segítő útmutatók Biocidal Products Regulation Guidence:
https://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
IUCLID: https://echa.europa.eu/hu/support/registration/creating-your-registration-dossier/what-is-iuclid-
R4BP: https://echa.europa.eu/hu/support/dossier-submission-tools/r4bp
Eljárások útmutatói (Practical Guidences):
https://echa.europa.eu/hu/practical-guides/bpr-practical-guides
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás · Hiánypótlás:  amennyiben a benyújtott kérelem és/vagy dokumentumok nem az előírtaknak megfelelően vagy hiányosan kerültek benyújtásra, a benyújtott kérelemmel kapcsolatosan az NNK határidő megjelölésével hiánypótlásra felhívó végzést küld a bejelentő részére.
· Nyilatkozattétel: ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.
· Engedély:  a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a benyújtott dokumentumok hiánytalanul és megfelelően benyújtásra kerültek.
·Eljárás megszüntetése: eljárás megszüntetésének szükségessége esetén az NNK indokolással ellátott, eljárást megszüntető végzésben tájékoztatja a kérelmezőt az eljárás lezárásáról.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Supporting documents:
https://echa.europa.eu/hu/support/dossier-submission-tools/r4bp/supporting-documents 
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése A kérelem benyújtása, valamint a kérelemmel kapcsolatos ügyintézés az R4BP megnevezésű rendszeren keresztül történik  (https://r4bp.echa.europa.eu/r4bp-web-industry/index.xhtml).
Időpontfoglalás -
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke · Bizottság 414/2013/EU Végrehajtási Rendelete
·Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (BPR)
·2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
·2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
·A Bizottság 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete
·1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
·Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EU rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP)
· 16/2017 (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról  A döntés tartalmazza a vonatkozó tájékoztatást.
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A döntés tartalmazza a vonatkozó tájékoztatást.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat