Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

 

Adat

Adatfelelős szervezeti egység

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A 385/2016-os kormányrendelet hatályos szövege

SZMSZ

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat mellékeletei

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

SZAKTERÜLETEK

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az Intézetnél nincs releváns adat.

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály - közérdekű adatok

Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály – közérdekű adatok

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az Intézetnél nincs releváns adat.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Név: Medsolution (Medsol) betegirányitási rendszer
Formátum: Medsol rendszeren belül progress adatbázisban saját szerveren
Adatkezelés célja: betegadatok, orvosi vélemények, leletek tárolása, betegirányítás, vényírás, adattovábbítás EESZT felé
Jogalapja: 1997. évi XLVII. tv., 39/2016. (XII. 21.) EMMI rend.
Időtartama: 30 év
Érintettek köre: az Igazgatóság szakrendelésein egészségügyi szolgáltatást (járóbeteg-ellátást, foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátást) igénybe vevő személyek
Adatok forrása: beutalók, orvosi beutalók, személyi okmányok, EESZT

Név: Pipacs képalkotó diagnosztikai rendszer
Formátum: Pipacs rendszeren belül saját szerveren
Adatkezelés célja: Képalkotó felvételek, leletek tárolása, továbbítása a Medsol rendszer felé
Jogalapja: 1997. évi XLVII. tv., 39/2016. (XII. 21.) EMMI rend.
Időtartama: Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel: 10 év, a felvételről készített lelet: 30 év.
Érintettek köre: az Igazgatóság Ultrahang és RTG Szakrendelésén egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyek
Adatok forrása: orvosi beutalók, személyi okmányok, EESZT

Név: IXLAB klinikai laboratóriumi rendszer
Formátum: ixnet rendszeren belül egy gépen
Adatkezelés célja: kapcsolat a laboratórium gépeivel, adatok küldése, fogadása a vérkép-automaták felé
Jogalapja: 1997. évi XLVII. tv., 39/2016. (XII. 21.) EMMI rend.
Időtartama: 30 év
Érintettek köre: az Igazgatóság Klinikai Laboratóriumi Vizsgálatok Szakrendelésén egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyek
Adatok forrása: orvosi beutalók, személyi okmányok, EESZT

Név: OSAP1485
Formátum: pdf
Adatkezelés célja: beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok munkájáról
Jogalapja: 2016. évi CLV. tv.
Időtartama: 10 év
Érintettek köre: foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok
Adatok forrása: foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok által megküldött, kitöltött nyomtatvány (csatolva)

Név: OKNE adatok (egyedi papíralapú bejelentőlapok a 18/1998 NM (VI. 3.) rendelet alapján)

Név: egeszseg.hu weboldalon TIE adatbázis
iskolák OM azonosító, név, cím, tanulók OM azonosító, név, életkor, évfolyam, HH/HHH/SN, szülői beleegyező nyilatkozat megléte, kitöltött kérdőív, pedagógusok kitöltött kérdőíve összesen 21 kérdőív-forma

Név: TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 sz Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával c projektbe bevont iskolák és tanulóinak adatai. 2015.11.30-ig valósult meg a program, adatok rendelkezésre állása és évenkénti frissítése fenntartási időszak végéig, 2021-ig.

Az Országos Radon-program keretében kezelt személyi adatokat tartalmazó (nem nyilvános) nyilvántartás:
Név: Országos Radon-programban kezelt személyek kapcsolattartási adatai és vizsgálati eredmények
Formátum: Excel és kinyomtatott Épület-sugáregészségügyi adatlap
Adatkezelés célja: A 1114/2019 (III. 13.) és a 1862/2017 (XI. 29.) Kormányhatározatok által kijelölt országos beltéri radon felmérésben résztvevőkkel való kapcsolattartás.
Jogalapja: önkéntes adatszolgáltatás
Időtartama: az Országos Radon-program vége (várhatóan 2024.12.31.)
Érintettek köre: önkéntes résztvevők
Adatok forrása: Épület-sugáregészségügyi adatlap

Az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat által kezelt személyi adatokat tartalmazó (nem nyilvános) nyilvántartás:
Név: Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat, hatósági személyi dozimetriai szolgáltatás
Formátum: Access és SQL adatbázisok
Adatkezelés célja: a 2/2022. OAH r. szerinti (18-19. cím) sugárveszélyes munkakört betölt munkavállalók sugárvédelmi monitorozása.
Jogalapja: szerződéses keret, a 2/2022. OAH r. szerint.
Időtartama: határozatlan, évente megújított szerződés szerint.
Érintettek köre: sugárveszélyes munkakört betöltő munkavállalók, munkahelyek.
Adatok forrása: OAH SV-7 útmutató 1. sz. melléklet adatlapja.

A veszélyes anyagok és keverékek, valamint biocid termék bejelentések nyilvántartása
Név: Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszer
Formátum: online bejelentőlap
Adatkezelés célja: terméknyilvántartások vezetése esetleges mérgezéssel kapcsolatos tájékoztatás érdekében
Jogalapja: a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
Időtartama: határozatlan
Érintettek köre: a Magyarország területén gyártók, forgalomba hozók
Adatok forrása: a szakrendszeren keresztül benyújtott bejelentések

A Magyarországon előforduló humán mérgezési esetek nyilvántartása
Név: Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszer
Formátum: online bejelentőlap
Adatkezelés célja: mérgezésekre vonatkozó adatgyűjtés, éves statisztika készítése
Jogalapja: a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
Időtartama: határozatlan
Érintettek köre: a mérgezési esetet lezáró orvos, illetve egészségügyi intézmény, holtan talált mérgezettek esetén az igazságügyi szakértői kivizsgálást elrendelő szerv
Adatok forrása: a szakrendszeren keresztül benyújtott bejelentések

A Magyarországon előforduló veleszületett fejlődési rendellenességgel érintettek nyilvántartása
Név: Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY)
Formátum: online bejelentőlap
Adatkezelés célja: veleszületett rendellenességek gyakorisági trendjeinek vizsgálata, idő/térbeli halmozódások szűrése a megelőzés érdekében, éves statisztika készítése
Jogalapja: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, valamint a 21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet a veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről
Időtartama: határozatlan
Érintettek köre: a veleszületett rendellenességet élethosszon át (vagy magzati élet során annak jeleit) diagnosztizáló orvos, illetve egészségügyi intézmény,
Adatok forrása: a szakrendszeren keresztül benyújtott bejelentések

Név: Országos Onkológia Szűrési szakrendszer
Formátum: A Nemzeti Népegészségügyi Központ által üzemeltetett szűrési szakrendszer
Adatkezelés célja: Népegészségügyi szűrések meghívó-visszahívó rendszer továbbá népegészségügyi mutatók, jelentések, statisztikák előállítása, betegút követés
Jogalapja: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak) 4. § alapján
Időtartama: Folyamatos
Érintettek köre: Népegészségügyi célú, célzott, szervezett szűrésekre jogosult érvényes TAJ-jal rendelkező lakosok.
Adatok forrása: NEAK TAJ nyilvántartás, Egészségügyi eseménykatalógus

Név: OSAP1572
Formátum: pdf
Adatkezelés célja: jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott expozíciós esetekről; adattovábbítás az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a KSH, valamint a Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council alapján az EUROSTAT felé.
Jogalapja: a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
Időtartama: 30 év
Érintettek köre: a foglalkozási megbetegedést, fokozott expozíciós esetet elszenvedő munkavállalók
Adatok forrása: észlelő orvos, munkavédelmi hatóság, NNK MFF

Név: Fegyvertartók pszichológiai alkalmassági vizsgálatát végző vizsgálóhelyek jegyzéke
Formátum: pdf
Adatkezelés célja: a lőfegyver megszerzéséhez és tartásához szükséges egészségi alkalmassági vizsgálat részét képező pszichológiai alkalmassági vizsgálat végzésére jogosult vizsgálóhelyek, szakemberek jegyzékének közzététele, folyamatos frissítése
Jogalapja: a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
Időtartama: 30 év
Érintettek köre: lőfegyvert tartó, illetve tartani szándékozó személyek, a lőfegyvert tartó vagy tartani szándékozó személyek orvosi alkalmassági vizsgálatát végző egészségügyi szervek, munkáltató, sportegyesület
Adatok forrása: lőfegyvertartók pszichológiai alkalmassági vizsgálatát végző, illetve végezni szándékozó szaklaboratóriumok, szakemberek
A jegyzék elérhetősége: https://www.nnk.gov.hu/index.php/munkahigienes-es-foglalkozas-egeszsegugyi-foosztaly/tajekoztatas/lakossagi-tajekoztatas

Név: Közterület-felügyelők pszichológiai alkalmassági vizsgálatát végzők jegyzéke
Formátum: pdf
Adatkezelés célja: a közterület-felügyelők pszichikai alkalmassági vizsgálatának végzésére jogosult vizsgálóhelyek, szakemberek jegyzékének közzététele, folyamatos frissítése
Jogalapja: a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet
Időtartama: 30 év
Érintettek köre: a közterület-felügyelői kinevezés előtt álló, illetve közterület-felügyelőként foglalkoztatott személyek, a közterület-felügyelők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatók, a közterület-felügyeletek
Adatok forrása: a közterület-felügyelők pszichikai alkalmassági vizsgálatát végző, illetve végezni szándékozó szaklaboratóriumok, szakemberek
A jegyzék elérhetősége: https://www.nnk.gov.hu/index.php/munkahigienes-es-foglalkozas-egeszsegugyi-foosztaly/tajekoztatas/lakossagi-tajekoztatas

Név: Medbakter Mikrobiológiai adatnyilvántartó, adatfeldolgozó és szolgáltató  program
Szállító: Asseco zrt
Formátum: oracle adatbáziskezelőt alkalmazó kliens-szerver architektúrájú program.
Adatkezelés célja:  Járványügyi és  klinika mikrobiológiai vizsgálatok, betegadatainak és vizsgálati eredményeinek nyilvántartása. Leletek továbbítása elektronikus úton  (e-mail formájában) a megrendelőknek. Jogszabályokban előírt adatszolgáltatások biztosítása az OSZIR, EESZT, NEAK rendszereknek. Adatfeldolgozás, statisztikai elemzésekhez  adatlegyűjtést és feldolgozást, infekciókontrollt támogató szolgáltatások.
Jogalapja: 1997. évi XLVII. tv., 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet, 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet.
Időtartama: 30 év
Érintettek köre: A Mikrobiológiai főosztálynak megrendelést, mintát küldő egészségügyi szolgáltatást-(járóbeteg-ellátást, fekvőbeteg-ellátást, egészségügyi alap- és szakellátást, jogszabályban előírt szűrővizsgálatokat) igénybe vevő személyek. Járványügyi hatóság által elrendelt, hatósági intézkedés alá vont személyek által és egyéb megrendeléssel küldött minták vizsgálata.
Adatok forrása: beutalók, orvosi beutalók, vizsgálat megrendelők. személyi okmányok, EESZT

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az Intézetnél nincs releváns adat.

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az Intézetnél nincs releváns adat.

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az Intézetnél nincs releváns adat.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

KÖZLEMÉNYEK

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

PROJEKTEK

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai * itt kell közzétenni azoknak a vizsgálatoknak az eredményeit, amelyeknek nyilvánosságra hozataláról a vizsgálat elrendelője döntött

Az Intézetnél nincs releváns adat.

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Általános információk

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki

a) szóban;

b) írásban vagy elektronikus úton a honlapról letölthető igénybejelentő lap kitöltésével vagy azzal megegyező adattartalmú igénylés benyújtásával igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Személyesen: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., telephely: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33.) adatvédelmi tisztviselőjénél;

2. Írásban: a 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. postai címen;

3. Elektronikus úton: , címeken.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Amennyiben az igény előterjesztésekor vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat vagy azok egy részét nem az NNGYK kezeli, az adatvédelmi tisztviselő értesíti ennek tényéről az igénylőt.

Az NNGYK az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az NNGYK -hoz történő beérkezésétől vagy a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül az NNGYK levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről, a teljesítést megelőzően, az NNGYK tájékoztatja az igénylőt. Amennyiben a dokumentum jelentős terjedelmű, a másolat iránti igény a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíthető.

Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (vagy a meghosszabbított) határidő eredménytelen letelte esetén, valamint - amennyiben a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1374 Budapest, Pf. 603.) is fordulhat.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényének elutasítása esetén bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen leteltétől vagy a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül lehet megindítani. Amennyiben az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a NAIH-nál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására vagy annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

*itt kell közzétenni valamennyi olyan, a szervezetre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást, amelyet a szervezet a Központi Statisztikai Hivatalnak szolgáltat

OSAP1229 - 2020 I. félév

OSAP1229 - 2020 II. félév

OSAP1229 - 2021 I. félév

OSAP1229 - 2021 II. félév

OSAP1229 - 2022 év

Felelős

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2023. évi jelentés

2022. évi jelentés

2021. évi jelentés

2020. évi jelentés 

2019. évi jelentés

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az Intézetnél nincs releváns adat.

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az Intézetnél nincs releváns adat.

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Különös közzétételi list: nincs

Egyedi közzétételi listák:

PCR MINTAVÉTEL CÉLJÁBÓL FELKERESHETŐ INTÉZMÉNYEK LISTÁJA

KORONAVÍRUS ELLENI ELLENANYAG KIMUTATÁST VÉGZŐ LABORATÓRIUMOK

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Az Intézetnél nincs releváns adat.

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az Intézetnél nincs releváns adat.

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az Intézetnél nincs releváns adat.

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az Intézetnél nincs releváns adat.

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az Intézetnél nincs releváns adat.

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az Intézetnél nincs releváns adat.

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az Intézetnél nincs releváns adat.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít