Kisegítő
eszköztár

nnk emblema logo

nnk cim telefon

facilitatinG the Authorisation of Preparation Process for blood and tissues and cells (GAPP) joint action (2018.05.01 – 2021.04.30.)

Projekt megvalósításáért felelős: Dr. Sajtos János

A GAPP joint action projekt célja, hogy az EU-ban működő vér-, sejt ill. szövetbankok által végzett előkészítő folyamatok engedélyezéséhez, kockázatbecsléséhez általános és optimális megközelítést alakítson ki. A GAPP eredményei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vért, sejteket ill. szöveteket, reproduktív sejteket felhasználó eljárások biztonságosabbá és hatékonyabbá váljanak.

A projekt a következő munkacsoportokból áll:

- WP1: Coordination of the action
Feladata a projekt koordinálása a projekt időtartama alatt.

- WP2: Dissemination & Coordination
Feladata, hogy a célközönség, érdekelt szervezetek, intézmények felé közvetítse a projekt eredményeit.

- WP3: Evaluation
Feladata biztosítani, hogy a projekt elérje a céljait, megfelelő minőségűek legyenek a projekt során összeállított anyagok; monitorozza a többi munkacsoport tevékenységét.

- WP4: Integration in national policies and sustainability
Feladata, hogy elősegítse a projekt eredeményeinek integrációját a nemzeti, regionális politikákba; biztosítsa a projekt eredményeinek fenntartását nemzeti, helyi, regionális szinten.

- WP5: Development of Overall Guidance on organisation of PPA system
Feladata, hogy áttekintse a témában korábban működő projektek által összeállított útmutatókat, felmérje és értékelje a szakterületen jelenleg működő rendszereket az egyes tagállamokban, majd mindezekre alapozva az előkészítő folyamatokhoz jó gyakorlatokat leíró útmutatót állítson össze.

- WP6: Technical Annex 1 to overall guidance: authorisation of changes in donation, procurement and collection, processing, preservation, storage and distribution (including labelling and package inserts)
Feladata, hogy technikai segédanyagot állítson össze az általános útmutatóhoz a sejtek és szövetek adományozása, gyűjtése, vizsgálata, feldolgozására, megőrzése, tárolása és elosztása során alkalmazott műveleti változtatások engedélyezésének elősegítéséhez.

Kidolgozza a fő minőségi és biztonsági kritériumokat valamennyi vérkomponens, sejt-, szövettípus vonatkozásában, figyelembe véve az in vitro és klinikai vizsgálatok eredményeit, valamint az Európa Tanács munkáját.

- WP7: Technical Annex 2 to overall guidance: assessing the quality and safety of donor testing, microbial inactivation and sterilisation steps as part of PPA
Feladata, hogy technikai segédanyagot állítson össze az általános útmutatóhoz az előkészítési folyamatokkal kapcsolatban azzal a céllal, hogy csökkenjen a fertőző betegségek átvitelének kockázata. Kiemelten a következő folyamatokkal foglalkozik: donorok vizsgálata, mikrobiológiai inaktiválás a feldolgozási folyamatok során, végtermékek sterilizációja.

- WP8: Technical Annex 3 to overall guidance: assessing clinical data as part of PPA authorisation
Feladata, hogy technikai segédanyagot állítson össze az általános útmutatóhoz a humán terápia során felhasznált vérrel, sejtekkel, szövetekekkel kapcsolatos klinikai adatok vizsgálatának szemszögéből.
A munkacsoport megvizsgálja, hogy a jelenleg alkalmazott kritériumok mennyire alkalmasak új feldolgozási, tesztelési folyamatok kockázatbecsléséhez. Metodológiát dolgoz ki arra, hogyan használhatók a klinikai adatok a vér, sejtek, szövetek alkalmazása során a biztonság, hatékonyság növelésére.

- WP9: Knowledge sharing on PPA between EU Cas
Feladata, hogy kidolgozza a technikai munkacsoportok által kidolgozott módszerek jövőbeli alkalmazásának alapjait, standardizált, elektronikusan támogatott minőség-, biztonságosság-, hatékonyságbecslés alkalmazását mind a jelenlegi, mind innovatív feldolgozási folyamatok esetében.

- WP10: Training courses and manual for training
Célja, hogy a projekt eredményeire alapozott téninig kurzusokat szervezzen, valamint ezeket elősegítő útmutató anyagot állítson össze.

(Grant Agreement száma: 724099), Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age in Europe  közös kezdeményezés

Projekt megvalósításáért felelős : Csizmadia Péter

A projekt célja az Európában és így társadalmunkban is jelentkező demográfiai változások jelentőségének kihangsúlyozása az egészséges idősödés támogatása.

Ez az első együttes fellépés az időskori törékenység, esendőség (frailty) megelőzésére az Európai Unió harmadik Európai Egészségprogramjának (2014-2020) társfinanszírozásában, amelynek időtartama 3 év (2016. december 1-től 2019. november 30.), költségvetése 3.500.000 euró, 22 tagállam és több mint 40 szervezet vesz részt benne.

Az együttes fellépést Spanyolország a Madrid Health Service-Getafe Hospital révén koordinálja a Spanyol Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával.

A munka különösen aktuális Európában, mivel a demográfiai változásokkal együtt járó szociális és egészségügyi ellátások iránti megnövekedett igényekre irányul, amelyek a krónikus megbetegedések, az időskori törékenység, a fogyatékosság és az időskor okozta terhekből erednek. Ezek a témák prioritásnak számítanak az Európai Unióban és a tagállamokban is.

A projekt fő eredménye egy közös szakpolitika, európai modell kialakítása lesz az időskori törékenység kezelésére, amely a stratégiai döntések megalapozását szolgálja majd a diagnózis, a kezelés és az ezzel kapcsolatos képzések, a fogyatékosság és a multi-morbiditás területén; valamint ellensúlyozza a korlátozottság és a krónikus megbetegedések okozta növekvő terhekből adódó fokozott igényt az egészségügyi ellátás iránt. A projekt igyekszik hozzá járulni az idősek ellátásának a hatékonyabbá tételéhez, beleértve a nemek közötti különbségekből adódó szempontokat, a jobb ellátástervezést, az ellátások összehangolását, az innovatív szervezeti megközelítések ösztönzését, a jobb együttműködést a szakmai és informális gondozás között, valamint az önálló életvitel támogatását.

Az együttes fellépés épít a korábbi tevékenységek eredményeire, például az Európai Innovációs Partnerség az Aktív és Egészséges Időskorért (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP- AHA) munkájára.

Az eddigi fő magyar hozzájárulás projekthez az „A need for comprehensive management of frailty. Management of frailty at individual level from the European perspective from joint action on frailty” című tanulmány megírásában való részvétel, illetve a magyar országriport elkészítésében való közreműködés voltak.

Szerződésszám: SKIN-RF: EST-2015/2 RF/14; SSFO résztvevő

Projekt megvalósításáért felelős: Dr. Thuróczy György, Sugárbiológiai, Sugáregészségügyi és Sugárvédelmi Főosztály

Célunk annak tisztázása, hogy az RF expozíció önmagában vagy UV sugárzással kombinálva képes-e megváltoztatni a bőrszövet integritását, genotoxikus hatásokat kiváltani, befolyásolja-e a gyulladásos és öregedési folyamatokat. Tanulmányozzuk az UV expozíciót megelőzően alkalmazott RF besugárzás esetleges adaptív választ kiváltó hatását is. Vizsgálatainkat kereskedelemben kapható, mesterségesen felépített háromdimenziós (3D) humán in vitro bőrmodelleken végezzük. A hazai munkát koordináló, dozimetriára akkreditált NNK-SSFO fő feladata az RF és UV expozíció beállítása, valamint egyes genotoxikológiai vizsgálatok (Comet assay, mikronukleusz teszt, γ-H2AX assay) kivitelezése, illetve a gyulladási és bőröregedési (photoaging) faktorok (citokinek, MMP-1) mérése.

Szerződésszám: OTKA K 124879; SSFO résztvevő

Projekt megvalósításáért felelős: Dr. Sáfrány Géza, Sugárbiológiai, Sugáregészségügyi és Sugárvédelmi Főosztály

A hagyományos sugárterápiás eljárások nem veszik figyelembe a betegek között fennálló eltéréseket, mind a terápiás válasz, mind az egészséges szövetek érzékenysége tekintetében. Az egyéni sugárterápia útjában álló egyik legnagyobb akadály a megbízható biomarkerek hiánya, amelyek az egyes terápiás eljárásokra leginkább reagáló betegek beazonosítására alkalmasak, elősegítve a gyógyulást és csökkentve a mellékhatások kockázatát. Konzorciális (Országos Onkológia Intézet és NNK SSFO) pályázatunk célja olyan prediktív értékű biomarkerek beazonosítása, amelyek a terápiára adott választ és az egészséges szövetekben kialakuló késői mellékhatásokat képesek előre jelezni prosztata adenokarcinómás betegekben. Két biomarker típust fogunk vizsgálni. A citogenetikai markereket hagyományos eljárásokkal és FISH technikával vizsgáljuk (OOI). Immunológiai és gyulladáshoz kapcsolt biomarkereket (perifériás vér sejtjeinek fenotípusa, vérplazmában oldott citokinek és egyéb, gyulladással kapcsolatos molekulák) a vérből fogjuk vizsgálni áramlásos citométerrel és multiplex fehérje array-kel (SSFO). Az említett markereket a terápia előtt és után is mérjük és a betegek klinikai paramétereivel szoros összefüggésben értékeljük.

Projekt megvalósításáért felelős: Dr. Sáfrány Géza, Sugárbiológiai, Sugáregészségügyi és Sugárvédelmi Főosztály

A projekt célja egy olyan ernyő struktúra létrehozása, amely az EU EURATOM pályázatokat menedzseli a kis-dózisú ionizáló sugárzással kapcsolatos szakterületeken. E cél érdekében a OPERRA projekt tudományos pályázatokat hirdet meg az ionizáló sugárzással kapcsolatos tudomány területeken, azokat elbírálja, és anyagi támogatásban részesíti az OPERRA pályázat időtartama alatt. Emellett fontos cél az EU új tagországaiból (volt szocialista országok) származó intézetek, kutatócsoportok bevonása az EURATOM projektekbe. A projekt áttekinti a sugárvédelmi oktatási rendszer területét és javaslatokat tesz az egységesítésre. Az OSSKI a felelős a projekten belül az EU új tagországok intézményeinek integrációjáért. Emellett az oktatási terület munkájában is részt veszünk.

Intézetünk feladata:

  • az európai unió új tagállamai erősen alul reprezentáltak az EURATOM programokban, intézetünk a vezetője egy olyan alprogramnak, amely felméri ennek okait, és javaslatokat tesz az új tagállamokból származó tudományos intézetek, egyetemek fokozott részvételét elősegítő intézkedésekre, programokra
  • sugárzás-specifikus gyulladásos és immunológiai markerek beazonosítása. Ehhez a lengyel partner által biztosított sugárterápiával kezelt fej-nyaki tumoros betegek vérmintáit tanulmányozzuk. A vérplazmában levő szolubilis gyulladásos markereket multiplex citokin panelleken keresztül vizsgáljuk, a perifériás mononukleáris sejtjeit immun fenotipizáljuk, áramlásos citométerrel vizsgáljuk a sejtek felszíni receptoraiban bekövetkező mennyiségi és minőségi változásokat. A sugárzás előtti vérből származó értékeket hasonlítjuk össze a sugárzás után több időpontból származókkal és azt tanulmányozzuk, hogy a sugárzás mennyiben befolyásolja ezeket a paramétereket.

Projekt megvalósításáért felelős: Dr. Sáfrány Géza, Sugárbiológiai, Sugáregészségügyi és Sugárvédelmi Főosztály

A program célja az ionizáló sugárzással kapcsolatos Európai Uniós kutatások integrálása. Az EU lényegében átadta a programnak a H2020 program keretében e területre szánt támogatási összeget, 20 millió Eurót. A projektnek meg kell határoznia az ionizáló sugárzással kapcsolatos jövőbeni tudományos kutatások területeit, pályázatokat kell kiírnia, azokat eldöntenie, és ellenőrizni. Meg kell próbálnia nemzeti erőforrások fokozott bevonását is.

Az NNK-SSFO a projekten belül a 2., 3. és 7. sz. számú munkacsomagban vesz részt. A 2. sz. munkacsomag célja a sugárvédelem területén az integrációs lehetőségek és a főbb tudományos szakterületek azonosítása. Ezen belül az SSFO az Európai Unió új sugárvédelemre vonatkozó irányelveivel kapcsolatos intézkedések áttekintését szolgáló altéma vezetője. 3. sz. munkacsomag a kiemelt kutatási és együttműködési területeket kívánja azonosítani az EU integráció jegyében. A 7. sz. munkacsomag az oktatási és továbbképzési feladatokkal foglalkozik. Itt az összes altémában részt veszünk, és az Oktatás, továbbképzés, ismeretterjesztés és tudás menedzsment altéma vezetői vagyunk.

Projekt megvalósításáért felelős: Dr. Kis Zoltán, Referencia Laboratóriumi Főosztály

Veszélyes kórokozók –virális és bakteriális – diagnosztikájának fejlesztése

Fő célja egy állandó konzorcium létrehozása, ezáltal támogatva a legjobb diagnosztikus eljárásokhoz való hozzáférést és így fontos szerepet játszik a magas patogentású mikroorganizmusok által támasztott kihívásokra adott egyesített európai válaszadásban. A projekt keretén belül kerülnek  megszervezésre a veszélyes körvizsgálatok, képzések, valamint segítséget nyújt a biológiai biztonsági/védelmi minőségirányítási irányelvek kidolgozásában

A projekt megvalósításáért felelős: Dr. Szigeti Tamás, Közegészségügyi Főosztály

Az Európai Unió független meteorológiai szervezet, az Európai Középtávú Időjárás Előrejelzési Központ (ECMWF) fejleszti ki a Copernicus Program klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatásait. Egyik fő cél a klímaváltozás és az egészség kapcsolatának bemutatása. Ennek érdekében az „Európai Egészség” projekt célja, hogy a klímaváltozás hatásai szempontjából legfontosabb végkimenetelek jövőbeli alakulásának monitorozására indikátorokat fejlesszen ki az Európai Unió országai számára, különböző területi bontásban. Az indikátorok a következők: hő- és fagyhullámokkal kapcsolatos többlethalálozások, egyes vektorok által terjesztett betegségek alakulása, a legfontosabb indikátor allergén növények (éger, nyír, fűfélék, parlagfű) virágzása kezdetének és a pollenterhelés erősségének előrejelzése. A fejlesztés során fontos cél, hogy a végfelhasználók számára hasznos adatokat tartalmazó felületek készüljenek.

A nemzetközi projekt 2017. november 1-én kezdődött és 2019. április 30-ig tart.

A projekt megvalósításáért felelős: A projekt megvalósításáért felelős: Dr. Kis Zoltán, Referencia Laboratóriumi Főosztály

Magyarország és Közép-Európa egyetlen, közegészségügyi célú, legmagasabb, 4-es szintű Biológiai Biztonsági Laboratóriuma bekapcsolódjon abba az Európai Infrastruktúrába (European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents, ERINHA), melynek célja egy közös non-profit kutatási struktúrába szervezni az Európában található BSL-4 laboratóriumokat: A cél egy átfogó uniós szintű struktúra keretében megerősíteni a rendelkezésre álló európai kapacitásokat a legveszélyesebb kórokozók vizsgálatára egységes fellépéssel és közös koordinációval.

A legveszélyesebb kórokozók által okozott fertőzések vizsgálata, diagnosztikai, gyorsreagálási képesség, terápiás és profilaktikus eszközök fejlesztése, ami Magyarország és az EU betegbiztonságát, a szolgáltatás biztonságát szolgálja.Biztosítsa a hozzáférést a BSL-4 laboratóriummal nem rendelkező országok részére közös Kutatási Infrastruktúra megalakításával.

Hazai kutatók részvételével Európán átívelő kutatási projektek laboratóriumi hátterének biztosítása.     A globalizáció, klímaváltozás, migráció és szocioökonómiai változások a határokon átnyúló, illetve a bioterrorizmusban is szerepet játszó, veszélyes kórokozók (pl. Ebola vírus) jelentette vészhelyzetek hazai és EU szinten történő kezelését közös fellépés keretében szükséges kezelni.

Az NBL csatlakozása az ERINHA jelentette speciális infrastruktúrához biztosítja a hozzáférést hazai és külföldi akadémiai, ipari és egyéb kutatási vagy közegészségügyi szervezetek részére, amely bevételt jelenthet az NBL-nek.

A projekt megvalósításáért felelős: Dr. Takács Mária, Pászti Judit, Referencia Laboratóriumi Főosztály

A metabolikus betegségek (pl elhízás, 2-es típusú diabetes) a fejlett világ egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. A betegségek hátterében a közelmúltban derült ki, hogy fontos szerepet játszik a bélflórát alkotó ún. mikrobiom változása, amit a helytelen táplálkozás és az életmód (napi testmozgás, alvási mintázat, stressz stb.) alakít ki. A legújabb nagy hatékonyságú labordiagnosztikai módszerekkel a mikrobiomot alkotó baktériumok egyedileg azonosíthatókká váltak és így székletmintából már meg lehet határozni az egyéni mikrobiom sokszínűségét, illetve pontos összetételét.

A projektben egyrészt vizsgáljuk a metabolikus betegségek háttarében kimutatható mikrobiom változásokat, illetve egy dinamikus orvosi döntéstámogatási applikációt fejlesztünk, ami az életmód-intervenciónak a mikrobiom-ra gyakorolt hatását követni tudja. A célunk, hogy egy tapasztalati algoritmust fejleszthessünk a leghatékonyabb életmód tényezők kiemeléséhez és személyre szabott alkalmazásához. Ehhez felhasználjuk a széklet genomikai vizsgálat eredményét (bél mikrobiom keresztmetszet), és azt összevetjük a beteg egyéb egészségi állapotot meghatározó paraméterekkel (étrend, mozgás, kapcsolódó orvosi vizsgálatok eredménye stb.). A rendszerbe bevitt biológiai paraméterek változása folyamatosan értékeli az életmód paraméterek hatását és így ajánlásokat tud tenni a hasonló biológiai mintázattal rendelkező betegek számára követendő életmód-intervenciókra.

A folyamatosan bővülő adatok nagy hatékonyságú „real-time” feldolgozása mellett a program dinamikusan pontosabbá váló, személyre szabott ajánlásokkal segíti a kezelőrost a leghatékonyabb „tapasztalati” életmód-intervenciók kiválasztásában, figyelembe véve a legfrissebb tudományos kutatások eredményeit is.

A program keretében előzetes adatokat fogunk kapni arra, hogy az személyre szabott életmódváltás a bél mikrobiom célzott módosításán keresztül a metabolikus betegségek költség-hatékony hatékony oki kezelését teszi lehetővé.

A projekt megvalósításáért felelős: Dr. Takács Mária, Referencia Laboratóriumi Főosztály

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Virológiai részleg Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriuma több más európai kutatóintézettel együtt  vesz részt a OneHealth European joint programme (EJP) pályázatban (Project Number 773830). A program célja egy referencia laboratóriumokból álló együttműködési hálózat kialakítása, mely lehetővé tenné az orvostudományi-, az állatorvos-tudományi- és élelmiszerkutató- intézetek szoros együttműködését a globális „One Health” szemléleten belül, külön kiemelve az élelmiszer eredetű zoonózis, az antimikrobiális rezisztencia, valamint az emerging mikrobiális fertőzések témakörét.

A projekt megvalósításáért felelős: Dr. Vargha Márta, Közegészségügyi Főosztály

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2018. május 28.-i döntéshozatala alapján a Nemzeti Kiválósági Program egyik támogatott projektje a Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig címmel benyújtott pályázat. A projekt a Nemzeti Kiválósági Program „D” alprogram („Tiszta ivóvíz” Nemzeti Program) felhívására készült.
A Nemzeti kiválósági program 2018. évi felhívása a felfedező kutatások társadalmi és gazdasági hasznosulását ösztönzi egy-egy olyan stratégiai területen, ahol hazai kutatói kiválóság a legversenyképesebb lehet. A fenti célokat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatja az NKFI Hivatala.

Az NKFI Hivatala által 2018.-ban támogatott projekt, a „Tiszta ivóvíz” Nemzeti Programra benyújtott pályázat konzorciumi formában történt. Az együttműködés tagjai a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont, mint koordinátor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Fővárosi Vízművek Zrt., a Miskolci Egyetem és az Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint a program közreműködőiként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Országos Meteorológiai Szolgálat, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, és az MTA Csillagászati és Földtudományi Központ.

Az ivóvízellátás jelentős része a partiszűrésű vízbázisokon alapul, ezért ezek megóvása stratégiai jelentőségű. A projektben kiemelt figyelemmel vizsgálják a vízbázisokat, azonosítani fogják a ránehezedő terheléseket, illetve védelmük leghatékonyabb módjait. A projekt hossza három év, költségvetése egy milliárd forint.

A projekt megvalósításáért felelős: Dr. Vargha Márta, Közegészségügyi Főosztály

A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja az Nemzeti Népegészségügyi Központtal, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjával és a Smaragd GSH Kft.-vel közösen 693,13 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Nemzeti versenyképességi és kiválósági program” keretében. A „Magas nyomelem tartalmú öntözővíz hatása a talaj-növény rendszerre, továbbá a közvetlen emberi táplálkozásra szánt élelmiszer alapanyagok minőségére” című projekt megvalósítását a konzorcium 2017. február 1-jén kezdte meg, a befejezés várható időpontja 2020. január 31.

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat