nnk emblema logo

nnk cim telefon

1. Ügy megnevezése, tárgya

Egészségügyi szolgáltatás kizárólag az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhető meg, illetve folytatható.

A működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a kérelmezőnek az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére van felelősségbiztosítása, illetve akivel szemben nem állnak fenn a vonatkozó jogszabályban meghatározott kizáró okok.

Működési engedély nélkül jogosultak részt venni az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában az egészségügyi szolgáltató alkalmazottai, a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok, a szabadfoglalkozás keretében, egyházi személyként vagy önkéntes segítőként egészségügyi tevékenységet végzők, valamint a személyes közreműködők.

Nem kell külön működési engedélyt kiadni a bentlakásos szociális intézményeknek a külön jogszabályban meghatározott kötelező szolgáltatásai körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokra.


2. A működési engedély kiadására jogosult hatóság:

Országos Tisztifőorvosi Hivatal:

a)
fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet, valamint a fekvő- és járóbeteg szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait,

b) az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó, s emellett önálló járóbeteg-szakellátást is végző szolgáltató esetében.

OTH címe: 1097 Budapest, Albert Flórián út. 2-6., postacím:1437 Bp., Pf. 839.

Tel.: 476-1100, telefax: 215-5361

Járási (kormány) hivatal:


alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást - ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat - és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén

Járási hivatalok elérhetőségei az „Elérhetőségek, e-mail címek” menüponton belül megtalálhatóak.

- Ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a működési engedélyt az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki.

- Az otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra vonatkozó működési engedélyt a szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki azzal, hogy a közreműködő részére a működési engedély kiadására a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató részére működési engedélyt kiadó járási hivatal jogosult. A határozatot közölni kell a szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések szerint illetékes járási hivatalokkal.

- Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás esetén a kiadott működési engedélyben szereplő ellátási terület nem haladhatja meg az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv székhelye szerinti megye területét. Amennyiben a szolgáltató a székhelye szerinti megyehatáron kívül is szolgáltatást kíván nyújtani, a működési engedélyt a másik megyében a telephely szerinti járási hivatal adja ki, amely esetben az ellátási terület szintén ez utóbbi megyére terjedhet ki.

- Változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás esetén az engedélyezés feltételeit az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyén kell vizsgálni. A változó helyszínen a szolgáltatásnyújtás időtartama alatt ellenőrizhető a közegészségügyi, valamint a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

- Változó helyszínen végzett és mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltató a székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyszínen végzett tevékenységét 5 nappal korábban írásban köteles bejelenteni a helyszín szerinti járási hivatalnak, amely jogosult helyszíni ellenőrzést tartani.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel rendelkezik, illetve székhelyén is nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy székhelyre és telephelyekre külön-külön lefolytatott eljárásokban a telephely, illetve székhely szerinti járási hivatal vagy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal adja ki.

A sejtbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetika, genetikai tanácsadás, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika szakmák működési engedélyezési eljárása során az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megkéri az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának szakmai véleményét. A működési engedélyt az eljáró hatóság a jogszabályban előírt feltételek teljesítésének vizsgálata mellett az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának véleménye alapján adja ki.3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

- a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

- a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet

- az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet

- az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III.21.) Korm. rendelet

- az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet

- az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet

- a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet

- 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről

- a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet

- a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII.27.) EüM rendelet

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet

- az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet


4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az egészségügyi szolgáltatást nyújtani kívánó jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet képviseletére jogosult személy, illetve az egészségügyi szolgáltatást nyújtani kívánó természetes személy.

A kérelem benyújtható írásban és természetes személy esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

a) a kérelmező

aa) nevét,

ab) székhelyét és telephelyét,

ac) magánszemély esetén a természetes személyazonosító adatokat, a kérelmező KSH törzsszámát;

b) amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját tulajdonában lévő ingatlanban végzi, a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét;

c) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek részére rendelkezésre állás idejét; védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét

d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, szakmakódját,  progresszivitási szintjét, ellátási formáját,

e) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi szakképesítéssel rendelkező) nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, foglalkoztatási jogviszonyát,

f) a kérelemben foglalt egészségügyi szakmától és ellátási formától függően az ügyeleti, készenléti rendszerben való részvétel módját;

g) ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja a betegnek, a közreműködő egészségügyi szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat;

h) területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás esetén az önkormányzat által kijelölt körzet megjelölését (körzet száma vagy körzet határai),

i) a külön jogszabály szerint gyógyászati segédeszköznek minősülő termék forgalmazására, kölcsönzésére, javítására irányuló tevékenység esetén azt, hogy sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre igazított segédeszközt fog forgalmazni, kölcsönözni, illetve javítani;

j) az egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét,

k) az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, a helyettesítő személyek nevét és orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartási számát.

Több szervezeti egységből álló egészségügyi szolgáltató esetén a c)-d) pontokban foglalt adatokat szervezeti egységenként kell feltüntetni.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodás, szerződés ,

b) közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló szerződés ,

c) az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek - ideértve az ingatlant is - használatának jogcímét igazoló irat,

d) az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére illetve sérelemdíj megfizetésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási szerződése és kötvény másolata,

e) az ellátni kívánt egészségügyi szakmák ellátásához szükséges tárgyi feltételek - ideértve a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is - meglétéről szóló nyilatkozat,

f) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának kizáró okai,

g) a tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dáruma és eredménye,

h) egészségügyi szolgáltató szakmai programja,

i) alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozata arról, hogy vállalja a kérelmező helyettesítését.

Mentési tevékenység engedélyezéséhez az a)-h) pontokban felsoroltakon túl csatolandó:

j) kérelmező nyilatkozata arról, hogy milyen mentési tevékenységet kíván végezni az alkalmazott mentőegység szerint.

k) kérelmező nyilatkozata arról, hogy a mentést milyen szolgálati időben, milyen személyzettel és milyen mentőjárművekkel végzi (érvényes rendszám, forgalmi engedély száma, a gépjármű típusa, az egyes gépjárművek gyártásának időpontja)

l) kérelmező nyilatkozata a mentőjármű tulajdonáról, illetve nem saját tulajdonban lévő gépjármű esetén a használatról szóló szerződést mellékelni kell

Az OMSZ-szal kötött együttműködési megállapodás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 96.§ (2) bekezdés és (3) bekezdés a) pontja, valamint 97. § (4) bekezdése, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendelet 10.§ (4) bekezdése szerint.


Betegszállítási tevékenység végzésének engedélyezéséhez az a)-h) pontokban felsoroltakon túl csatolandó:

j) a szállítási feladatok ellátását biztosító betegszállító gépjármű azonosítására szolgáló adatok (érvényes rendszám, forgalmi engedély száma, a gépjármű típusa, az egyszerre szállítható beteg személyek száma), az egyes gépjárművek gyártásának időpontja, a rögzített ülések száma,

k) kérelmező nyilatkozata arról, hogy milyen betegszállítási tevékenységet kíván végezni a sürgősség igénye, a kíséret igénye, az alkalmazott betegszállító jármű illetve a betegszállítás végrehajtása szerint;

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

- eredetiben vagy

- hiteles másolatban vagy

- eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot  nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja,  az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek.  Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti okiratot, oldalanként 100 Ft illetéket kell az eredeti okiraton illetékbélyegen leróni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A működési engedély iránti kérelemhez a kérelem-minta a Hatósági ügyintézés/Letölthető dokumentumok menűpont alatt megtalálható.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén helyszíni szemle tartása után dönt az engedély megadásáról. A helyszíni szemle során a hatóság vizsgálja a személyi és tárgyi minimumfeltételek meglétét, a helyiségek szakmai és közegészségügyi megfelelőséget.

Ha ez egészségügyi szolgáltató közreműködőt kíván igénybe venni, a hatóság a közreműködőnél is ellenőrizheti a jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek meglétét, továbbá vizsgálja, hogy a közreműködő bevonása nem veszélyezteti-e az egészségügyi szolgáltatás folyamatosságát, biztonságát, színvonalát.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

A működési engedélyezési eljárásban szakhatóság vagy egyéb hatóság nem működik közre.


5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.


6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete I.1.2.1.- I.1.4. pontjai szerinti (a kérelem tárgyától függően) igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.


7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Elektronikus ügyintézés” menüponton belül elérhető.


8. Egyéb

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat