Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Azon vállalatoknak, amelyek legalább évi 10 tonnás mennyiségben gyártanak vagy importálnak regisztrációköteles anyagot, a regisztráció részeként, a REACH rendelet 14. cikke szerinti, úgynevezett kémiai biztonsági értékelést (Chemical Safety Assessment – CSA) kell végezniük (amennyiben a regisztráló vállalat nem élhet a 14. cikk (2) bekezdésében szereplő menteséggel). A kémiai biztonsági értékelés az anyag által hordozott kockázat megállapítására irányuló folyamat, és a kockázatok ellenőrzésére szolgáló, kockázatkezelési intézkedéseket magukban foglaló expozíciós forgatókönyvek (ES – Exposure Scenario) kidolgozását is magában foglalja, ha az értékelés eredményeként a regisztráló megállapítja, hogy az anyag a 14. cikk (4) bekezdésével összhangban veszélyes, perzisztens, bioakkumulatív vagy toxikus (PBT), illetve nagyon veszélyes vagy nagyon bioakkumulatív (vPvB).

Az önmagában, keverékben vagy árucikkben előforduló anyag, illetve anyagcsoport kémiai biztonsági értékelését a kémiai biztonsági jelentés (Chemical Safety Report – CSR) dokumentálja. Más szavakkal: a kémiai biztonsági jelentés egy olyan dokumentum, amely a kémiai biztonsági értékelés folyamatát és eredményeit részletezi.

Chesar 3

A CSA elvégzésére és a CSR elkészítésére vonatkozó általános rendelkezéseket a REACH rendelet I. melléklete tartalmazza, míg a jelentések tényleges elkészítéséhez a ’Chesar’ elnevezésű szoftver nyújt segítséget. Ennek legújabb, harmadik verziója (Chesar 3) a regisztrációs dokumentáció összeállításához használandó IUCLID 6-programmal egy időben vált elérhetővé 2016-ban. A program alkalmazkodik az IUCLID 6 formátumához, és az IUCLID-dal történő adatcsere is hatékonyabb, mint a szoftver korábbi verzióiban. Támogatja továbbá az olyan összetett esetek értékelését is, mint amilyenek közé a több összetevőjű (multi-constituent) vagy az ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű (angol rövidítéssel: UVCB) anyagok is tartoznak.

CSR/ES ütemterv és ENES

Az ECHA az expozíciós forgatókönyvek tartalmának és használatának javítása érdekében is számos intézkedést hozott. A CSR/ES ütemterv (Chemical safety report/Exposure scenario roadmap) az ECHA és az érdekelt felek közös munkája, amely egy, az expozíciós forgatókönyvek összeállításának és kommunikációjának javítására irányuló, 2018-ig terjedő közös cselekvési tervet határoz meg. Célja továbbá a regisztrálók által a kémiai biztonsági jelentéseikben már megadott információk egyértelműségének és pontosságának előmozdítása is.

Az ütemterv számos intézkedést tartalmaz, és végrehajtása révén az érdekelt felek megoszthatják ötleteiket és olyan, hatékony gyakorlatokat határozhatnak meg, amelyek javítják az információk minőségét, valamint a kémiai biztonsági jelentések és expozíciós forgatókönyvek létrehozásának és kommunikációjának hatékonyságát. Természetesen valamennyi érdekelt félnek lehetősége van és érdemes is részt vennie ebben a munkában.

További, szélesebb körű együttműködésként, az ECHA érdekelt feleinek expozíciós forgatókönyvekkel foglalkozó információmegosztási hálózata (Exchange Network on Exposure Scenarios – ENES) a szállítói lánc szereplői közötti, felhasználásokra vonatkozó információ-megosztás elősegítése céljából jött létre, mindenekelőtt az expozíciós forgatókönyvek elkészítésére, végrehajtására vonatkozó hatékony, biztonságos gyakorlatok kidolgozásával összefüggésben. E céljának eléréséhez olyan, hasznos segédleteket hozott létre, mint például a felhasználási térképek (use maps), amelyek áttekinthető és harmonizált formában segítik a felhasználásokkal kapcsolatos kommunikációt; kémiai biztonsági jelentés- és expozíciós forgatókönyv-formátum és –mintasablonok; harmonizált rövid címek (short titles) az expozíciós forgatókönyvekhez és standard kifejezések (standard phrases) a biztonságos használat feltételeinek standardizált módon történő kifejezésére.

Felhasználási térképek

A felhasználási térképek a felhasználások és a felhasználási feltételek ágazati szinten elfogadott strukturált leírásai, amelyeket a regisztrálók használhatnak a regisztrálási dokumentációban. Ezek a térképek a felhasználás és a vonatkozó tevékenységek leírását tartalmazzák, valamint hivatkozásokat a megfelelő kiindulási adatokra, a munkavállalókat, a környezetet vagy a fogyasztókat érintő expozíció értékeléséhez. Összeállításukat főként ágazati továbbfelhasználói szervezetek végzik, 2016 októberétől, és a kidolgozás a vegyi anyagok adott ágazatban alkalmazott felhasználásainak, azok leírásainak és a felhasználási feltételekre vonatkozó információk összehangolt gyűjtésével történik, az e célra kifejlesztett ’felhasználási térkép csomag’ segítségével, a csomag részét képező sablonok használatával.

CSR és ES sablonok, gyakorlati példák

A CSR-sablonok ahhoz adnak útmutatást, hogy miként lehet keretbe foglalni a REACH I. mellékletében előírt információkat. Továbbá, a különböző, ipari, szakmai és fogyasztói felhasználásokra készült, annotált ES-sablonok a továbbfelhasználóknak jelzik, miket találhatnak egy anyag expozíciós forgatókönyvében, de hasznosak lehetnek a regisztrálók számára is, az ES legmegfelelőbb strukturálásához. Ezen kívül az ECHA illusztratív példákat is összeállított mind a CSR-ra, mind az expozíciós forgatókönyvekre vonatkozóan.

További információ

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít