nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Biocid termék engedélyének értékelést nem igénylő módosítása átmeneti időszakban
Hatáskörrel rendelkező szerv Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nemzeti Népegészségügyi Központ
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály, Biocid Kompetens Hatósági Osztály
Illetékességi területe Országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok Benyújtandó dokumentáció: a kérelem és engedélyezési dokumentáció a 316/2013 (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékelte alapján.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklet VI. 34. pontja alapján
25 000 Ft
Alapvető eljárási szabályok Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján a benyújtott kérelem teljes eljárásban bírálható el.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) A Magyarország területén gyártó, forgalmazó a kiadott engedély módosításával kapcsolatos szándékát szükséges kérelmeznie, kizárólag elektronikus úton, Hivatali kapun keresztül. (https://epapir.gov.hu/)
Ügyfélfogadás ideje Munkaidőben telefonon, előzetes egyeztetés alapján. Személyes ügyfélfogadás nincs.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő)  Az Ákr.  alapján az ügyintézési határidő 60 nap.
Az ügyek intézését segítő útmutatók Tájékoztató átmeneti időszakos engedélyezési eljárásról
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás · Hiánypótlás:  amennyiben a benyújtott kérelem és/vagy dokumentumok nem az előírtaknak megfelelően vagy hiányosan kerültek benyújtásra, a benyújtott kérelemmel kapcsolatosan az NNK határidő megjelölésével hiánypótlásra felhívó végzést küld a bejelentő részére.
· Nyilatkozattétel: ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.
· Engedély módosítása:  a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a benyújtott dokumentumok hiánytalanul és megfelelően benyújtásra kerültek.
·Eljárás megszüntetése: eljárás megszüntetésének szükségessége esetén az NNK indokolással ellátott, eljárást megszüntető végzésben tájékoztatja a kérelmezőt az eljárás lezárásáról.
·Visszautasítás:A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, valamint nem az előírt formában terjesztették elő.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Tájékoztató átmeneti időszakos engedélyezési eljárásról
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése A kérelem benyújtása a https://epapir.gov.hu/ oldalon történik, egyéb elektronikus program nem áll rendelkezésre.
Időpontfoglalás -
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke ·2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
·316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
·2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
·1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
·Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (BPR)
· 16/2017 (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról  A döntés tartalmazza a vonatkozó tájékoztatást.
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A döntés tartalmazza a vonatkozó tájékoztatást.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat