Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Ipari vegyi anyagra vonatkozó kiviteli bejelentés
Hatáskörrel rendelkező szerv Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nemzeti Népegészségügyi Központ                                                                           Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály,                                 REACH, CLP és PIC Kompetens Hatósági Osztály
Illetékességi területe országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok A 649/2012/EU rendelet II. melléklete szerinti nyomtatvány ePIC rendszerben elérhető online formátuma
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet alapján az exportőröknek a PIC rendelet I. mellékletében szereplő anyag önmagában, keverékben vagy árucikkben történő kiviteli bejelentése során 19 100 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a Nemzeti Népegészségügyi Központ számlájára.

A díjat a 10032000-00290438-00000000 számlaszámra kell befizetni legalább a kiviteli bejelentés azonosító hivatkozási számának (RIN) közleményben történő feltüntetése mellett.

Kérjük, hogy a bejelentés benyújtását követően nyújtsák be az átutalás megtörténtét bizonyító  dokumentumot is. Ennek elmaradása a bejelentési eljárás elhúzódásához vezethet.
Alapvető eljárási szabályok Minden uniós exportőrnek bejelentést kell tennie az e célból létrehozott ePIC rendszerben, ha a 649/2012/EU rendelet I. mellékletében felsorolt vegyi anyagot, vagy ilyen anyagot tartalmazó keveréket, árucikket szeretne az Unión kívülre exportálni.  Az exportőröknek az első kivitelt legalább 35 nappal megelőzően kell megtenniük a bejelentést és a későbbiekben minden naptári évben az első kivitelt megelőzően új bejelentést kell benyújtani, azaz bár a kiviteli bejelentés érvényessége 1 év, de mindig csak az adott naptári év végéig érvényes.

Az igazgatásszolgáltatási díj NNK számlára érkezése szükséges feltétele a kiviteli bejelentésnek az Európai Vegyianyag-ügynökség felé, a 649/2012/EU rendeletben megadott határidőig történő továbbításához. Amennyiben az export dátumát megelőző 24. napig nem érkezik meg a befizetés a számlára, a bejelentési kérelem elutasításra kerül és új bejelentés megtétele lesz szükséges, mely során figyelembe kell venni, hogy kiviteli bejelentés legkésőbb az exportot megelőző 35. napon nyújtható be.

A bejelentési eljárás során az ePIC rendszerben minden kiviteli bejelentéshez egy tízjegyű ún. azonosító hivatkozási szám (RIN) kerül hozzárendelésre, melyet az exportőröknek a vámáru nyilatkozat 44. pontjában fel kell tüntetniük. A RIN számot az Európai Vegyianyag-ügynökség aktiválja.
Az export csak az aktivált RIN-szám birtokában kezdhető meg.

A 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 2. és 3. részében található anyag exportjához az importáló ország kifejezett hozzájárulása is szükséges, melynek beszerzéséről a kijelölt hatóság automatikusan gondoskodik a benyújtott kiviteli bejelentés befogadását követően. Ez esetben a RIN-szám aktiválására csak az importáló ország jóváhagyásának megérkezését követően kerül sor.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) A bejelentést az Európai Vegyianyag-ügynökség ePIC rendszerén keresztül online kell benyújtani.
Ügyfélfogadás ideje Személyes ügyfélfogadás nincs, telefonon, valamint elektronikus megkeresés útján () kérhető tájékoztatás magyar és angol nyelven.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) A 649/2012/EU rendelet szerint
Az ügyek intézését segítő útmutatók https://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-pic;
https://echa.europa.eu/hu/support/dossier-submission-tools/epic/epic-manuals
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A 649/2012/EU rendelet I. mellékletben szereplő vegyi anyagok kiviteli bejelentését az alábbi határidők szerint kell megtenni:
• legkésőbb 35 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt:
az exportőrnek bejelentést kell tennie a tartózkodási helye szerinti tagállam kijelölt nemzeti hatósága felé
 
• legkésőbb 25 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt:
a kijelölt nemzeti hatóság jóváhagyja a bejelentést és továbbítja azt az Európai Vegyianyag-ügynökség felé.
 
• legkésőbb 15 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt:
az Európai Vegyianyag-ügynökség megküldi a bejelentést az EU-n kívüli importáló ország kijelölt nemzeti hatóságának

Abban az esetben, ha a kijelölt hatóság hiányosnak ítéli meg a benyújtott bejelentést, javításra/hiánypótlásra visszaküldheti a kérelmet az exportőr számára, abban az esetben, ha valószínűsíthető, hogy a megadott határidőig, azaz a kivitel tervezett időpontja előtt legkésőbb 25 nappal, továbbítani tudja majd a javított bejelentést az Európai Vegyianyag-ügynökség felé.

Ha nem tartható a határidő, akkor új bejelentés megtételére van szükség, mely során újból figyelembe kell venni a 35 napos határidőt.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok -
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/
időpontfoglalás -
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 649/2012/EU rendelet;
123/2009. (VI. 12.) Korm. Rendelet;
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet.
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról   
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/pic

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít