Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A REACH importellenőrzés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH rendelet) szerinti korlátozásokon alapul, amelyet a REACH rendelet hatály alá tartozó anyagok vámeljárásai során is alkalmazni kell A korlátozások célja valamely anyag gyártásának, forgalomba hozatalának, vagy felhasználásának korlátozása, amennyiben az elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi egészségre vagy a környezetre.

A REACH rendelet 67. cikke értelmében nem gyártható, nem hozható forgalomba és nem használható fel – önmagában, keverékben vagy árucikkben – olyan anyag, amellyel kapcsolatban a XVII. melléklet korlátozást ír elő, ha az nem felel meg az említett korlátozás feltételeinek. A XVII. melléklet felépítését tekintve az egyes bejegyzések 1. oszlopában vannak feltüntetve a korlátozásalá tartozó anyagok, vagy anyagcsoportok, míg a bejegyzés 2. oszlopa határozza meg a korlátozás alá eső termékek körét, tartalmazza a korlátozás feltételeit, illetve – adott esetben – egyedi mentességeket is megállapíthat. A REACH importellenőrzés a magánszemélyek által behozott árukra is alkalmazandó. Példák a XVII. mellékletben szereplő bejegyzésekre:

Anyag, anyagcsoport vagy keverék megnevezése 

A korlátozás feltételei 

 46a.  Nonil-fenol-etoxilátok
(C2H4O)nC15H24O
 1.  2021. február 3. után nem hozhatók forgalomba, egy adott textilárura vagy annak bármely részére számított 0,01 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban, olyan textilárukban, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy életciklusuk során vízben mossák őket.

2.  Az 1. bekezdés nem alkalmazandó a használt textiláruk és a kizárólag újrahasznosított textíliákból, nonil-fenol-etoxilátok felhasználása nélkül készült új textiláruk forgalomba hozatalára.

3.  Az 1. és a 2. bekezdés alkalmazásában „textiláru” minden olyan befejezetlen, félig befejezett és befejezett termék, amely legalább 80 tömegszázalékban tartalmaz textilszálat, vagy minden olyan egyéb termék – többek között ruhaneműk, kiegészítők, lakástextíliák, szálak, fonalak, szövetek és kötött részek –, amelynek van legalább 80 tömegszázaléknyi textilszálból álló része.
 70.  Oktametil-ciklotetrasziloxán (D4) CAS-szám: 556-67-2

EK-szám: 209-136-7

Dekametil-ciklopentasziloxán (D5)

CAS-szám: 541-02-6

EK-szám: 208-764-9
1.  2020. január 31. után egyik anyag sem hozható forgalomba lemosandó kozmetikai termékekben 0,1 vagy annál nagyobb tömegszázalékos koncentrációban.
2.  E bejegyzés alkalmazásában „lemosandó kozmetikai termékek” alatt az 1223/2009/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott azon kozmetikai termékek értendők, melyeket rendeltetésszerű használat esetén alkalmazás után vízzel mosnak le.

Általános kivételek a korlátozás alól

A REACH rendelet szerinti korlátozások nem vonatkoznak a tudományos kutatásra és fejlesztésre szánt anyagokra a 67. cikk (1) bekezdése alapján. A REACH rendelet 3. cikk 21. pontja értelmében az ellenőrzött feltételek mellett, évi 1 tonnánál kisebb mennyiségben végzett tudományos kísérletezés, elemzés vagy kémiai kutatás tartozik a „tudományos kutatás és fejlesztés” meghatározása alá.

Emellett a 67. cikk (2) bekezdése szerint a korlátozások nem vonatkoznak a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott anyagok kozmetikai termékekben történő felhasználására az említett rendelet hatálya alá tartozó azon korlátozások vonatkozásában, amelyek az emberi egészséget érintő kockázatokat kezelik.

Ugyanakkor, az érintett anyagok környezetre veszélyt jelentő tulajdonságai miatt, egyes REACH rendelet szerinti korlátozások a kozmetikai termékekre vonatkozó korlátozásokat is tartalmaznak (pl.: a kifejezetten a lemosandó kozmetikai termékekre vonatkozó oktametil-ciklotetrasziloxán (D4) korlátozása).

A fentiek alapján a XVII. mellékletben szereplő korlátozott anyagok esetén eseti alapon mérlegelendő, hogy egy adott korlátozás vonatkozik-e a kozmetikai termékekre.

TARIC igazoláskód megadása a vám-árunyilatkozaton

Ha olyan vámtarifaszámú termékeket importál, amelyek REACH importellenőrzés (TARIC intézkedés típus: 761) alá tartoznak, a vám-árunyilatkozat 44. rovatában az alábbi igazoláskódok valamelyikét kell megadnia:

Y106 - Megfelelés az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 2. oszlopában meghatározott korlátozási feltételeknek.

Y110 - Mentesség a REACH rendelet szerinti korlátozások alól az 1907/2006/EK rendelet 67. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban.

Y113 - Az 1907/2006/EK rendelet rendelkezéseinek hatálya alá nem tartozó anyag/keverék. (XVII. melléklet)

A megfelelő igazoláskód kiválasztása

Az importőrnek a behozatal vonatkozásában ellenőriznie kell a REACH rendelet XVII. mellékletében feltüntetett, korlátozás alatt álló anyagokat, valamint az egyes korlátozások feltételeit.  Ennek megfelelően kell kiválasztani a terméknek és az ügyletnek (jogcímnek) megfelelő igazoláskódot.

Az Y106 igazoláskódot kell használni, ha a termék a XVII. melléklet 1. oszlopában szereplő anyagot tartalmaz, és a termék az adott bejegyzés 2. oszlopban említett termék, azaz a korlátozás hatálya alá tartozik és megfelel a korlátozás kritériumainak.

Az Y110 igazoláskódot a REACH rendelet 67. cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott kivételek esetén kell használni, azaz ha a terméket tudományos kutatásra és fejlesztésre szánják, vagy ha egy kozmetikai termékben történő felhasználásra az adott korlátozást nem kell alkalmazni.

 

Az Y113 igazoláskódot akkor kell használni, ha az adott termék nem tartozik a XVII. mellékletben szereplő korlátozás hatálya alá, azaz ha

  • a termék nem tartalmaz a XVII. melléklet 1. oszlopában szereplő anyagot;
  • a termék tartalmaz az 1. oszlopban szereplő anyagot, de a 2. oszlop alapján a korlátozás nem vonatkozik az érintett termékre;
  • a termék tartalmaz az 1. oszlopban szereplő anyagot, de az adott termék a 2. oszlop alapján mentességet élvez a korlátozás alól.

A REACH rendelet alapján engedélyköteles anyagok behozatala

A REACH rendelet szerinti engedélyezési eljárás célja az ún. különös aggodalomra okot adó anyagok (substance of very high concern; SVHC) felhasználásából eredő kockázatok megfelelő ellenőrzése és ezen anyagoknak a lehetőség szerinti fokozatos helyettesítése más, kevésbé kockázatos alternatív anyagokkal és technológiákkal, az uniós belső piac megfelelő működésének biztosítása mellett.

A REACH rendelet XIV. mellékletében külön eljárás keretében felvett SVHC anyagokat az ott megadott lejárati időt követően az importőr a mások általi felhasználás céljából nem hozhatja forgalomba, illetve saját maga nem használhatja fel, kivéve, ha az anyagot az adott felhasználás tekintetében a rendelet előírásaival összhangban engedélyezték vagy az engedélykérelmet a XIV. mellékletben feltüntetett benyújtási határidőig benyújtották, de döntés még nem született róla, illetve  ha az anyag vagy a felhasználás mentesül az engedélyezés alól.

Bár az engedélyköteles anyagok felhasználásával történő árucikkek előállítása engedélyköteles az unió területén, az engedélykötelezettség nem vonatkozik az árucikkek importjára. Ezáltal az engedélyköteles anyagokat tartalmazó árucikkek behozatalára és uniós forgalomba hozatalára nem kell engedélykérelmet benyújtani.

Példa a XIV. mellékletben szereplő bejegyzésre:

 Bejegyzés száma  Anyag Lényegi tulajdonság az 57. cikk szerint  Átmeneti intézkedések  Mentesség (felhasználási kategóriák)  Felülvizsgálati időszak 
       Kérelem benyújtásának határideje  

Lejárati idő

 
 8.  

Diarzén-trioxid

EK-szám: 215-481-4

CAS-szám: 1327-53-3
 

Rákkeltő

(1A. kategória)
 2013. november 21.  2015. május 21.  

Kivételek az engedélyezés alól

A REACH rendelet 2. cikk (5) bekezdése értelmében az engedélyezést nem kell alkalmazni amennyiben az anyagot – a meghatározott jogszabályok alapján – emberi felhasználásra szánt gyógyszerekben és állatgyógyászati keverékekben, élelmiszerekben (beleértve az élelmiszer-adalékanyagokat és aromaanyagokat is), valamint takarmányozási célra (beleértve az adalékanyagokat is) használják fel.

Emellett a 2. cikk (8) bekezdése értelmében az engedélyezés nem vonatkozik a szállított és a telephelyen elkülönített intermedierekre sem.

A fentiek mellett az 56. cikk (3) és (4) bekezdése további általános mentességet biztosít az anyagoknak a meghatározott jogszabályok alapján tudományos kutatás és fejlesztés keretében, növényvédő szerekben vagy biocid termékekben, valamint üzemanyagként és tüzelőanyagként történő felhasználására.

A fentiek mellett az 56. cikk (5) bekezdése alapján azokban az esetekben sem kell alkalmazni az engedélyezést, ha az érintett anyagot csak az emberi egészségre veszélyt jelentő tulajdonsága miatt vették fel a XIV. mellékletbe és kozmetikai termékekben vagy élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokban használják fel.

Az 56. cikk (6) bekezdésével összhangban keverékben előforduló anyag esetén az engedélyezést akkor kell alkalmazni, ha az érintett anyag a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) vagy az endokrin rendszert károsító tulajdonsága miatt szerepel a XIV. mellékletben és a keverékben a koncentrációja eléri vagy meghaladja a 0,1 tömegszázalékot, illetve minden más esetben, ha eléri azt az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendeletben meghatározott vonatkozó küszöbértéket, amely alapján a keveréket veszélyesként sorolják be.

A fentiekben említett általános mentességek mellett, a XIV. mellékletben lehetőség van olyan, az engedélyezési eljárás során azonosított felhasználásokat feltüntetni, amelyek bár az általános mentességek alapján önmagukban nem mentesülnének az engedélyezés alól, de mégis indokolt az adott felhasználási kategóriára vonatkozóan mentességet biztosítani. Ebbe a körbe tartozhat például az anyagoknak a termék és folyamatorientált kutatás és fejlesztés keretében történő felhasználása is. Ezen mentességek minden esetben az érintett anyagnál kerülnek megadásra a XIV. mellékletben.

TARIC igazoláskód megadása a vám-árunyilatkozaton

A korábbiakban a korlátozásokkal kapcsolatos intézkedések mellett, a REACH rendelet XIV. mellékletében szereplő engedélyköteles anyag behozatala esetén az alábbi igazoláskódok valamelyike is alkalmazandó.

C073 - Az 1907/2006/EK rendelet VII. cím szerinti REACH engedélyezés

Y105 - A REACH engedélyezés alóli általános mentesség (az 1907/2006/EK rendelet 56. cikke)

Y109 - A REACH engedélyezés alóli különleges mentesség (az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében felsorolt, mentesített „felhasználások/felhasználási kategóriák”)

Y115 – Mentesség a VII. címben meghatározott engedélyezési kötelezettség alól az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 2. cikkének 5. és 8. pontja alapján

A megfelelő igazoláskód kiválasztása

A C073 igazoláskódot kell használni, ha az anyag szerepel a XIV. mellékletben és semmilyen mentesség nem vonatkozik rá. Ebben az esetben az anyag csak engedély birtokában hozható be és a vonatkozó engedély számát is fel kell tüntetni a vám-árunyilatkozat 44. rovatában.

Az Y115 igazoláskódot kell használni, ha az anyag szerepel a XIV. mellékletben, de a 2. cikk (5) vagy (8) bekezdése szerinti általános mentesség alkalmazható a behozatal során.

Az Y105 igazoláskódot kell használni, ha az anyag szerepel a XIV. mellékletben, de valamely az 56. cikk (3)-(6) bekezdésében említett általános mentesség alkalmazható a behozatal során.

Az Y109 igazoláskódot kell használni, ha az anyag szerepel a XIV. mellékletben, továbbá sem a 2. cikk (5) és (8) bekezdése, sem az 56. cikk (3)-(6) bekezdésében említett általános mentesség nem   alkalmazható, azonban egyedi mentességet határoztak meg az adott felhasználásra a XIV. mellékletben.

További információ

Az igazoláskódok ellenőrizhetők és letölthetők a https://openkkk.nav.gov.hu címen elérhető Open KKK portálról. A vám-árunyilatkozat kitöltéséhez szükséges igazoláskódokat az OPEN KKK portálon belül elhelyezett „törzsek” mappán belül a „törzsek EV kitöltéséhez” almappában lehet megtekinteni.

Az igazoláskódokat is tartalmazó törzsadatok az OpenKKK - Kezdőlap (gov.hu) címen közvetlenül elérhetők.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít