nnk emblema logo

nnk cim telefon

 

Bemutatkozás

A REACH rendelet az EU valamennyi tagállamában, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó. A jogszabály által kötelezett ipari szereplőknek, így alapvetően a vegyi anyagot gyártóknak, importálóknak és továbbfelhasználóknak, hazánkban is eleget kell tennie a rendelet előírásainak. Fontos tudni, hogy a rendelet nem csak a szigorú értelemben vett vegyipar szereplőire vonatkozik, annak kötelezettjei lehetnek más iparágak (pl. építőipar, műanyagipar, elektronikai cikkek gyártói, stb.) is, ha tevékenységük során a rendelet értelmében vegyi anyagnak minősülő anyagot gyártanak, importálnak, vagy használnak fel.

Reméljük, hogy oldalaink segítenek eligazodni a REACH előírásai között és támogatást adnak a végrehajtás megkönnyítése érdekében!

A kompetens hatóságról

A REACH rendelet 121. cikke alapján minden tagállamnak ki kell jelölnie azt az illetékes hatóságot, amely felelős a rendeletben rá ruházott feladatok végrehajtásáért. A magyar REACH kompetens hatósági feladatok elvégzésére a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a 46/2004 (IV. 29.) ESzCsM rendelet az országos tisztifőorvost jelölte ki.

A kompetens hatóság felelős a Bizottsággal, az Európai Vegyianyag-ügynökséggel (ECHA) és a többi tagállam illetékes hatóságával történő együttműködésért, valamint a regisztrált anyagokkal kapcsolatos teljes körű és naprakész adatszolgáltatásért az ECHA felé.

Az információs szolgálatról

A REACH Nemzeti Információs Szolgálatot (Helpdesk) a REACH rendelet 124. cikke alapján az Európai Unió minden tagállamának létre kellett hoznia. Feladata, hogy tájékoztassuk a gyártókat, importőröket, továbbfelhasználókat és az egyéb érdekelt feleket a rendelet szerinti feladataikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban.

A minél teljesebb és sokoldalúbb tájékoztatás érdekében igyekeztünk összeállítani a jelen honlapot is, ahol letölthető dokumentumokat és a gyakorlati végrehajtást segítő információkat is találhat.

 

Amennyiben konkrét kérdései merülnek fel, kérjük, forduljon hozzánk alábbi elérhetőségeinken:

A magyar REACH Tájékoztató Szolgálat elérhetőségei

Tel: (06-1) 476-1134

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

A magyar REACH Nemzeti Kompetens Hatóság elérhetősége

A bennünket körülvevő, például a háztartási tisztítószerekben, mosószerekben, a textil- vagy építőiparban vagy éppen a gépgyártásban világszerte felhasznált, hihetetlenül sokféle vegyi anyag által az emberi egészségre és a környezetre jelentett kockázatok kezelésére irányuló törekvés a veszélyes anyagok és az azokat tartalmazó termékek széles körű és egységes szabályozását teszi szükségessé. E szabályozás alapjait az Európai Unióban, így Magyarországon is, a vegyi anyagokkal kapcsolatos olyan jogszabályok alkotják, mint az ipari vegyi anyagokra vonatkozó 1907/2006/EK (REACH) rendelet, a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU (BPR) rendelet, a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (PIC) rendelet, valamint az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet.

Az említett rendeletek számos fontos feladatot rónak az EU tagállamaira, azok megfelelő állami szerveire. Magyarországon ezeket a feladatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztálya látja el:

kompetens hatósági minőségében koordinálja az uniós rendeletek tagállami szintű végrehajtását;

 • ellátja a biocid termékek engedélyezésének folyamatát;
 • részt vesz a kompetens hatósági feladatokhoz kapcsolódó szakmai értékelő tevékenységekben;
 • továbbá a főosztály információs szolgálatokat (helpdesk-eket) is működtet, az érintett ipar számára a jogszabályokban előírt kötelezettségeikkel kapcsolatban;
 • főosztályunkon működik az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), amely a nap 24 órájában, ingyenesen hívható zöld számon ad információt akut mérgezések esetén, a szükséges teendők vonatkozásában;
 • a méregközpontunk adatbázisát alkotó, ipari szereplők által szolgáltatott adatokat tartalmazó bejelentéseket szintén kollégáink kezelik, és ellenőrzik szakmai szempontból.

A felsoroltakhoz kapcsolódó, sokoldalú tájékoztatás érdekében állítottuk össze ezt az oldalt, ahol a kötelezettségek megismerését és a megfelelést segítő, online és letölthető segédanyagokat teszünk hozzáférhetővé, valamint naprakész információkat nyújtunk, 2021-től már e-mailben küldött havi Kémiai Biztonsági Hírlevél formájában is.

Jó böngészést kívánunk!

A Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály munkatársai

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Titkárság telefonszáma: +36 1 476 1195
E-mail cím:

A Kémiai Biztonsági és Kockázatértékelési Osztály fő tevékenysége vegyi anyagok, keverékek vagy egyes árucikkek tekintetében végzett humán toxikológiai kockázatértékelés.

Az értékelési tevékenység részleteiben kitér az egyes termékek rendeltetésszerű felhasználása során fellépő kockázati szintek megállapítására, az elfogadható kockázati szint szerinti felhasználási területek, feltételek és módok megállapítására. A szakmai értékelés eredménye megállapítás, vélemény vagy javaslat formájában kerül kiadásra.

Az értékelési tevékenységet az Osztály elsősorban biocid termékek nemzeti engedélyezése, kölcsönös elismerése során látja el.

Az Osztály további szakmai hátteret biztosít a biocidokkal kapcsolatos szakmai kérdésekben, szakhatósági állásfoglalást ad a hagyományos és elektronikus dohánytermékekben alkalmazandó adalékanyagok humán toxikológiai értékelésével kapcsolatban, valamint társhatósági, lakossági megkeresésekre ugyancsak állásfoglalást nyújt a kémiai biztonságot vagy humán toxikológiát érintő ügyekben.

Az Osztály a biocid termékek bejelentési rendszerét a pontos és naprakész méregfelügyeleti nyilvántartás érdekében szakmai szempontok alapján gondozza, bejelentéseket fogadja.

Elérhetőségünk:

06 1 476-1195

A REACH rendeletet hatályba lépése óta már többször is módosították. A magyar joggal ellentétben, az uniós jogban a módosítások nem kerülnek átvezetésre az eredeti jogszabályban, így az egyes különálló módosító rendeleteket is figyelembe kell venni a jogszabály értelmezésekor.

Az EUR-lex honlapján nem hivatalos, tájékoztató jelleggel közzé teszik a REACH rendelet megadott dátumig történő módosításait tartalmazó konszolidált változatát, de minden esetben a hivatalos módosító rendeletek tekintendők a hivatalos változatnak.

A REACH rendelet legfrissebb (2019.07.02.), tájékoztató jellegű, egységes szerkezetbe foglalt változata.

A REACH rendelet módosításai

 1. Nanoformák
 1. melléklet módosítása
 1. melléklet módosításai

A REACH rendelet II. melléklete a 31. cikk szerinti biztonsági adatlap tartalmi és formai követelményeit tartalmazza.

 1. -V. melléklet módosítása
 1. , VIII., IX. és X. melléklet módosításai
 • A Bizottság (EU) 2017/706 rendelete (2017. április 19.) a REACH rendelet VII. mellékletének a bőrszenzibilizáció tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2016/1688 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság (EU) 2016/863 rendelete (2016. május 31.) a REACH rendelet VII. és VIII. mellékletének a bőrkorrózió/bőrirritáció, a súlyos szemkárosodás/szemirritáció és az akut toxicitás tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2015/282 rendelete (2015. február 20.) a REACH rendelet VIII., IX. és X. mellékletének a kiterjesztett egygenerációs reprodukciós toxicitási vizsgálatok tekintetében történő módosításáról
 1. melléklet módosítása
 • A Bizottság 253/2011/EU rendelete (2011. március 15.) a REACH rendelet XIII. mellékletének módosításáról
 1. melléklet módosításai

 

 1. melléklet módosításai

A korlátozott anyagok konszolidált listája angol nyelven elérhető az Európai Vegyianyag-ügynökség honlapján.

A REACH XVII. melléklete egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozásokat tartalmazza. A melléklet a közelmúltban több alkalommal is módosult. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem csupán a legutóbbi, hanem a módosító rendeletek mindegyike hatályos, és így a bennük foglalt összes módosítás érvényes.

Alkategóriák

Feltöltés alatt...

Az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR) Kémiai Biztonsági Szakrendszere (KBIR) többféle bejelentés rögzítésére alkalmas, melyek különböző területeken dolgozó kollégáink kompetenciájába tartozhatnak, ezért kérjük, fokozott körültekintéssel rögzítse bejelentését a megfelelő menüpontban!

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat