nnk emblema logo

nnk cim telefon

az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013.(V. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (1) bekezdése szerinti névjegyzékben szereplő szakfelügyelőkkel kötött megbízási szerződésekhez

I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: Megbízó) által a Rendelet 8. § - a és 9. §
(1) bekezdésének c) pontja alapján kötött megbízási szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés) terjed ki.

2. A Szerződés az ÁSZF - től eltérő feltételeket is megállapíthat. Ha az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú rendelkezései között lényeges eltérés van, akkor a Szerződés rendelkezései az irányadóak.

3. Az ÁSZF rendelkezései szerződési feltételeknek minősülnek, melyeket a Rendelet 4. §
(1) bekezdése szerinti névjegyzékben szereplő szakfelügyelő (a továbbiakban: Megbízott) a Szerződés aláírásával fogad el. Amennyiben az ÁSZF tartalmát érintő jogszabályváltozás történik, akkor a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. §
- a értelmében:

  • a jogszabályváltozás hatálybalépése előtt megkötött Szerződésekre továbbra is az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni
  • a jogszabályváltozás hatálybalépése után megkötött Szerződésekre a módosított jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

II. A Megbízó neve, címe és az ÁSZF elérhetősége

Megbízó: Nemzeti Népegészségügyi Központ (székhelye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., képviselője: Dr. Müller Cecília mb.országos tisztifőorvos, levelezési címe: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., e-mail: ).

A jelen ÁSZF nyilvánosan elérhető a www.antsz.hu honlapon.

 

III. A megbízási jogviszony tartalma

 

1. A megbízás időtartama

A megbízás 15 napos határozott időtartamra jön létre, ami az azt követő napon kezdődik, amikor az Országos Tisztifőorvosnak a Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott levele és annak mellékleteként a megbízás teljesítéséhez szükséges egészségügyi dokumentáció Megbízott részére kézbesítésre került.

Erre való tekintettel a felek rögzítik, hogy a Megbízott - a Megbízó által a megbízásról szóban vagy elektronikus úton adott tájékoztatást követően - már a Szerződés hatálybalépése előtt jogosult megkezdeni a megbízás teljesítését.

 

2. A megbízási díj

2.1. A Megbízott a Szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítéséért a Rendelet 3. mellékletében meghatározott szakfelügyelői megbízási díjra jogosult.

2.2. A Megbízó a megbízási díjat - levonva abból a Megbízott nyilatkozata szerinti adóelőleget -a teljesítésigazolás kiállítását követő 20 napon belül utalja át a Megbízott bankszámlájára. A teljesítés igazolására az ÁSZF III/7.5. pontjában megjelölt személy jogosult. A teljesítésigazolás kiállítása a Megbízott által a megbízás keretében készített szakvélemény alapján történik.

2.3. A megbízási díj tartalmazza a Megbízottnak a Szerződés szerinti feladat elvégzése során felmerülő valamennyi költségét és egyéb kiadását, ezért a Megbízott a Megbízóval szemben további költségigénnyel nem élhet. A felek rögzítik, hogy a megbízási díj összegét a Rendelet
8. § - a alapján e körülmény figyelembevételével határozták meg.

 

3. A megbízás teljesítése

3.1. A Megbízott a Szerződés teljesítése során köteles a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni és az ÁSZF III/l. pontjában megjelölt határidőn belül megválaszolni a Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott levélben feltett kérdéseket. A Megbízó utasítási joga csak a Szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladat ellátására vonatkozik és nem terjedhet ki a megbízás teljesítésének részleteire.

3.2. A Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és a feladat ellátásáról a megbízás alapján kiállított szakvéleményében tájékoztatni, továbbá akkor is, ha olyan új körülmények merülnek fel, amelyek az utasítások módosítását teszik indokolttá. A Megbízó jogosult a Megbízottnál a Szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladat teljesítését ellenőrizni.

3.3. A Megbízott a Rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a megbízás teljesítésekor személyesen köteles eljárni és más személy közreműködését nem veheti igénybe.

3.4. A Megbízó köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani minden nála fellelhető vagy csak általa beszerezhető iratot és adatot, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a Megbízott a Szerződés szerinti megbízást maradéktalanul teljesítse. A Megbízó köteles továbbá minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a Megbízott a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékig személyesen vagy iratok útján tájékozódhasson.

3.5. A Szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles visszaküldeni a Megbízónak az ÁSZF III/3.4. pontja alapján átadott dokumentációt. A Megbízott megőrizheti e dokumentumok másolatát, de azok kezelése során az ÁSZF III/4. pontjának a figyelembevételével köteles eljárni.

4. A személyes egészségügyi adatok védelme

4.1. A Megbízott a Szerződésben szabályozott megbízás alapján tudomására jutott személyes egészségügyi adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint köteles kezelni, ezért azokat nem hozhatja nyilvánosságra és illetéktelen személlyel nem közölheti. A Megbízott köteles továbbá a személyes egészségügyi adatokat tartalmazó dokumentumokat úgy kezelni, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

4.2. Ha a Megbízott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 26. pontja szerinti adatvédelmi incidens bekövetkezéséről szerez tudomást, akkor erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízót. Amennyiben az adatvédelmi incidenssel érintett személy kártérítés vagy sérelemdíj iránti követeléssel lép fel az adatkezelés szabályainak a Megbízott részéről történő megsértése miatt, akkor ezért a Megbízott köteles helytállni.

 

5. A szerződés felmondása

5.1. A Megbízó a Szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Megbízott által már teljesített feladatokért. A Szerződést a Megbízott is bármikor felmondhatja, a felmondási időnek azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Megbízó a Szerződés 1.1. pontjában foglalt feladat ellátásáról gondoskodhasson.

5.2. A felmondás a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal történhet.

 

6. A nem szerződésszérű teljesítés jogkövetkezményei

6.1. Amennyiben a Megbízó a megbízási díjat az ASZF III/2.2. pontjában megállapított határidőn belül nem fizeti meg, akkor a Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:155. § (1) bekezdésének megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

6.2. Amennyiben a Megbízott a teljesítés során nem jár el a megbízás tárgyában jártas személytől elvárható gondossággal, akkor a Megbízó díjfizetési kötelezettség nélkül jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Megbízott a hibás teljesítéséből eredő, a Megbízót ért károkért a polgári jog általános szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartozik.

 

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Megbízó részére megküldi azt a nyilatkozatot, ami az ÁSZF III/2.2. pontja szerinti adóelőleg - levonás érdekében szükséges. Ennek hiányában a Megbízó a megbízási díjat visszatarthatja. A nyilatkozattételhez szükséges formanyomtatványt a Megbízó bocsátja a Megbízott rendelkezésére.

7.2. A felek rögzítik, hogy a Szerződés típusát, tárgyát, a Szerződés értékét és időtartamát, valamint ezen adatok változását a Megbízó a hivatalos lapjában vagy a honlapján közzéteheti.
7.3. A felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak és azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A Megbízó azonban nem hozhatja nyilvánosságra azokat a Szerződéssel összefüggő adatokat, amelyeknek megismerése a Megbízott üzleti vagy szakmai tevékenysége végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, ha azok nyilvánosságra hozatalát a Megbízott legkésőbb a teljesítés befejezésekor kifejezetten megtiltotta. A Megbízott tudomásul veszi, hogy ez a tilalom nem vonatkozhat az ÁSZF III/7.2. pontja szerinti közzététel körébe eső adatokra.

7.4. A Megbízott nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megbízó pénzügyi - gazdasági érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. A Megbízott a Szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, illetve más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez használhatja fel.
A Megbízott a Szerződés szerinti megbízás alapján vizsgált ügyben kialakított szakmai álláspontjáról kizárólag a Megbízó részére nyújthat tájékoztatást és az ügyről nyilatkozatot, véleményt vagy egyéb információt közvetlenül sem a médiának, sem a Szerződés 1.1. pontjában megjelölt személy(ek)nek vagy egészségügyi szolgáltatónak nem adhat. A jelen pontot az ÁSZF III/7.2 -7.3. pontjaiban foglaltak együttes alkalmazásával kell értelmezni.

7.5. A felek a Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni kötelesek és a teljesítés során felmerülő bármilyen új körülményről kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni. A Megbízó kapcsolattartóként a megbízás alapját képező ügyben eljáró ügyintézőt jelöli ki, akinek nevét és elérhetőségét az Országos Tisztifőorvosnak a Szerződés 1.1. pontja szerinti levele tartalmazza. A Megbízó részéről az ÁSZF III/3.1 - 3.2. pontjaiban meghatározott utasítások kiadására és ellenőrzés elvégzésére, valamint a Megbízott teljesítésének az igazolására az NNK Egészségügyi Igazgatási Főosztályának a vezetője jogosult.

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat